Algemene bepalingen Vrolijk Entertainment ©2023

Op alle leveringen van goederen en diensten door Vrolijk Entertainment zijn de volgende algemene bepalingen van toepassing,

1.
De Artiest zal in verband met het optreden zorgdragen voor het vervoer van de Artiest, de instrumenten en rekwisieten van de Artiest en een deugdelijke geluidsinstallatie.

2.
De Artiest zal op verzoek van de Opdrachtgever, voor zover voor handen, het logo, een foto en biografische bijzonderheden van de Artiest voor promotioneel gebruik aan de Opdrachtgever doen toekomen.

3.
De Opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van de Artiest in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden.

4.
De Opdrachtgever zal in verband met het optreden zorgdragen voor de afdracht van verschuldigde muziekauteursrechten.

5.
De Opdrachtgever is tegenover de Artiest verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.

6.
Indien de Artiest door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal de Artiest de Opdrachtnemer daarvan terstond in kennis stellen. In geval van ziekte of ongeval heeft de Opdrachtgever het recht om door een Arboarts een onderzoek te laten instellen.

7.
Overmacht als hiervoor bedoeld heeft opschortende werking en de Opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van de Artiest, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten plaatsvinden.

8.
Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal de Opdrachtgever de vergoeding, zoals bepaald in artikel 2 van de overeenkomst, aan de Artiest verschuldigd zijn en voldoen.

9.
Indien de Opdrachtgever niet binnen één (1) week na ontvangst van de overeenkomst deze heeft ondertekend en aan de Artiest heeft geretourneerd, behoudt Artiest zich het recht voor deze overeenkomst als vervallen te beschouwen.

10.
Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen.

11.
Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar de Artiest is gevestigd.